Algemene voorwaarden

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

van

BUYTEN STAALBOUW B.V.

gevestigd te Wormer


nader te noemen Buyten
1. ALGEMEEN
1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Buyten vervallen.
1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Buyten schriftelijk is bevestigd.
1.3 Ongeacht de overeengekomen wijze van aflevering, wordt de juridische levering geacht te zijn geschied te Wormer, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.
1.4 Afspraken met personeel van Buyten binden Buyten niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
1.5 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Buyten, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.
1.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Buyten met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Buyten een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.
1.8 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden Buyten slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1.9 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht per E-mail -voorop gesteld dat deze E-mail met een zgn. ‘reply’ is bevestigd- hieraan gelijkgesteld.

2. OFFERTES
2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Buyten is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
2.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door Buyten gewerkte uren en de daadwerkelijk door Buyten gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.4 Alle door Buyten opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en verzendkosten en/of andere op de goederen of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.5 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
2.6 Indien een opdracht uitblijft, behoudt Buyten zich het recht voor de gemaakte ontwerp , teken en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.
2.7 Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de offerte, catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de offerte, catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
2.8 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Buyten gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Buyten kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen, in welk geval opdrachtgever in geval van consumentenkoop het recht heeft de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Buyten te voldoen.
2.9 Eventuele montage of installatiewerkzaamheden zijn slechts in de opgegeven prijzen begrepen, indien zulks schriftelijk is bevestigd.
2.10 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is de levering van vullingen zoals glas, kunststof e.d. alsmede van aansluit- en/of isolatiemateriaal van rubber, kunststof e.d. nimmer in de opgegeven prijzen begrepen.
2.11 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Buyten niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.
2.12 Bij installatiewerkzaamheden zijn ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgave van maten en gewichten zo nauwkeurig mogelijk, doch niet absoluut bindend; kleine onvermijdelijke verschillen bij de uitvoering kunnen Buyten op generlei wijze worden tegengeworpen. De uitvoering zal geschieden in de normale werktijden.

3. OPDRACHTEN
3.1. Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Buyten is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Buyten kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2. De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Buyten ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Buyten zijn bevestigd.
3.3. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Buyten alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden. Indien Buyten zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.
3.4. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
3.5. Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Buyten eerst na schriftelijke acceptatie.
3.6. Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
3.7. Buyten behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
3.8. Verzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van opdrachtgever bezorgd op uitdrukkelijke schriftelijke opdracht. De te verzekeren risico's dienen daarbij duidelijk te worden genoemd. Opgaaf der waarde alleen is niet voldoende.
3.9. Indien Buyten een verzekering op eigen naam heeft gesloten is zij slechts gehouden desgevraagd haar aanspraken op de verzekeraar aan de opdrachtgever over te dragen.

4. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT
4.1. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk "betaling".
4.2. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Buyten, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.
4.3. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Buyten enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Buyten bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Buyten schriftelijk is bevestigd.
4.4. De door Buyten te leveren goederen reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever, behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Buyten.
4.5. Alle emballage, anders dan die bedoeld voor éénmalig gebruik, blijft eigendom van Buyten en dient door opdrachtgever voor diens rekening aan Buyten te worden geretourneerd, waarna Buyten opdrachtgever voor het in rekening gebrachte statiegeld zal crediteren.
4.6. Het lossen op de bouwplaats geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever, Opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende, voor dat doel geëigende, van de openbare weg afgesloten en voor Buyten toegankelijke, opslagruimte voor de goederen en materialen.
4.7. Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, op de overeengekomen tijd bij Buyten wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien tengevolge van niet tijdige levering/uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra transport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal Buyten daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet tijdige levering door de opdrachtgever is Buyten gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, dient door opdrachtgever te geschieden.
4.8. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Buyten tijdig kan beschikken over:
a. de voor de opzet van het werk benodigde goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen;
b. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouw en afvalstoffen, materialen en werktuigen;
c. aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van de opdracht benodigde energie.
4.9. De ligging van kabels, buizen en leidingen dienen uiterlijk een week voor aanvang van de werkzaamheden aan Buyten kenbaar te worden gemaakt.
4.10. Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan Buyten het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.
4.11. Indien opdrachtgever de goederen niet binnen de sub 10 van dit hoofdstuk gestelde termijn afneemt, komen alle schaden aan de goederen, voor zover deze niet door de verzekeraar van Buyten worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.
4.12. Alle leveringstijden worden door Buyten steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Buyten eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
4.13. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Buyten kennis geeft, onverminderd het recht van Buyten om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende goederen alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat Buyten omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.
4.14. Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Buyten voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft Buyten het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Buyten verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.
4.15. Ten onrechte aan Buyten geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever; eventuele vervoers en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.
4.16. Buyten is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Buyten een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
4.17. Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens Buyten bij of voor opdrachtgever te werk gesteld personeel, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 1.000, , voor elke overtreding, per week dat de overtreding voortduurt.
4.18. Ten aanzien van de in de offerte vermelde prijzen geldt het volgende:
a. prijzen zijn altijd exclusief beton- en metselwerkboren, kraan en steigerwerk;
b. bij poedercoaten van kleine hoeveelheden of metallic kleuren geldt er altijd een meerprijs;
c. prijzen voor poedercoaten gelden alleen voor 1-laags standaard RAL-kleuren;
d. tekenprijzen zijn inclusief één wijziging en exclusief detailberekeningen.
4.19. Buyten verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.
4.20. Indien Buyten voor uitvoering van de opdracht gebruik moet maken van aanwezige voorzieningen, dient opdrachtgever er zorg voor te dragen dat deze voorzieningen volgens de daarvoor geldende voorschriften binnen de voorgeschreven periode zijn goedgekeurd.
4.21. Indien tijdens de uitvoering van een door Buyten aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Buyten onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Buyten het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Buyten reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN
5.1. Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door Buyten een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte alsmede de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van tevoren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.
5.2. De met Buyten overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
5.3. Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Buyten door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Buyten van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
5.4. Ingeval van overmacht zal Buyten daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, zullende opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Buyten het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6. OPLEVERING
6.1. Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de oplevering door Buyten aan opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien:
a. Buyten schriftelijk aan opdrachtgever heeft bericht, dat zij het werk heeft voltooid en opdrachtgever het werk schriftelijk heeft goedgekeurd;
b. na ommekomst van acht dagen nadat Buyten schriftelijk aan opdrachtgever heeft bericht, dat zij het werk heeft voltooid en opdrachtgever heeft verzuimd het werk binnen die termijn op te nemen;
c. na ommekomst van acht dagen nadat opdrachtgever het werk heeft opgenomen en binnen deze termijn niet aan Buyten schriftelijk -met opgave van redenen- bericht van afkeuring heeft gezonden;
d. bij ingebruikname van het werk door opdrachtgever, met dien verstande dat door ingebruikname van een gedeelte van het werk, slechts dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
6.2. Als datum van goedkeuring wordt aangemerkt, de datum waarom de desbetreffende mededeling aan Buyten is verzonden, dan wel de datum waarop ingevolge het gestelde in Art. 6.1 het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
6.3. Kleine gebreken -die spoedig kunnen worden hersteld- zullen, mits zij een eventuele ingebruikname van het werk niet in de weg staan, geen reden tot het onthouden van goedkeuring zijn.
6.4. Buyten is gehouden de door opdrachtgever aangetoonde gebreken binnen dertig dagen na oplevering te herstellen. Indien er nieuwe bestellingen voor materiaal moeten plaatsvinden zal Buyten de aangetoonde gebreken herstellen binnen dertig dagen na het beschikbaar komen van de materialen.

7. DETACHERING (Regie)
7.1. Indien personeel van Buyten bij opdrachtgever wordt gedetacheerd is opdrachtgever verantwoordelijk voor de wijze van uitvoering van de werkzaamheden en dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd onder supervisie van opdrachtgever.
7.2. Bij detachering is opdrachtgever gehouden voor het bij hem te werk gestelde personeel een verzekering af te sluiten voor arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een bedrijfsongeval. Tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor de financiële gevolgen voor Buyten ten gevolge van een ongeval, loonderving van de betrokken medewerker daar onder begrepen.
7.3. Opdrachtgever is gehouden, indien een bedrijfsongeval plaatsvindt waarbij personeel van Buyten is betrokken, zorg te dragen voor een deugdelijke ongevalrapportage.
7.4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven van de veiligheidseisen op ieder werk, waar personeel van Buyten wordt ingezet en is gehouden het te werk gestelde personeel te informeren over de specifieke veiligheidseisen van het betrokken werk en de benodigde veiligheidsmiddelen te verstrekken.
7.5. Buyten is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verduistering van materialen.

8. KLACHTEN EN GARANTIE
8.1. Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Buyten is niet aansprakelijk voor druk , schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Buyten als bindend.
8.2. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
8.3. Opdrachtgever zal alle door Buyten voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Buyten in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
8.4. Indien Buyten een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Buyten de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.
8.5. Bij her-levering zal rekening worden gehouden met het profijt, hetwelk de opdrachtgever inmiddels van het geleverde heeft gehad en zal daarvoor een billijke vergoeding aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
8.6. Buyten aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
8.7. Tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt op thermisch verzinken garantie gegeven volgens de NEN-EN-ISO 1461 norm, op poedercoaten wordt slechts garantie gegeven indien zulks schriftelijk is bevestigd.
8.8. Op de natuurlijke werking van materialen wordt door Buyten geen garantie gegeven.
8.9. Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Buyten niet; met name zal Buyten in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.
8.10. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.
8.11. Indien Buyten ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen haar eigendom; de vervangen onderdelen dienen door opdrachtgever aan Buyten te worden geretourneerd.
8.12. De garantie vervalt indien:
a. de gebruikers en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden;
b. de opdrachtgever het onderhoud of de reparatie, dan wel de plaatsing of verplaatsing aan derden heeft toevertrouwd, tenzij deze derden hiertoe door Buyten zijn aangesteld;
c. schade aan en/of gebreken in de constructie zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de opdrachtgever en/of derden.
8.13. Of een bepaald defect of gebrek onder de termen van de bovenomschreven garantie valt, is uitsluitend ter beoordeling van Buyten.
8.14. Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepalingen zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door Buyten zijn bevestigd.
8.15. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken zoals krassen, deuken e.d. zijn geen klachten mogelijk, anders dan direct na levering.
8.16. Klachten ten aanzien van verborgen gebreken dienen binnen zes weken na het te voorschijn treden van het gebrek schriftelijk aan Buyten te worden gemeld.
8.17. Rechtsvorderingen uit hoofde van verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen een periode van twee jaar na de datum van oplevering van het werk worden ingesteld.
8.18. De garantie vervalt indien opdrachtgever of derden zonder voorkennis en toestemming van Buyten werkzaamheden hebben verricht, die in verband kunnen worden gebracht met de door Buyten verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan, tenzij de absolute noodzaak tot herstel zich heeft voorgedaan en kan worden aangetoond aan de hand van de door de betrokken reparateur verstrekte gegevens.
8.19. Vervangen materialen en/of goederen worden alleen aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze zulks uitdrukkelijk wenst en deze wens voor de reparatie aan Buyten te kennen geeft. In het andere geval worden de materialen eigendom van Buyten, zonder dat opdrachtgever ter zake enige vergoeding aan Buyten in rekening kan brengen.
8.20. Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de garantieperiode.

9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1. Buyten draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Buyten te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.
9.2. Buyten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.
9.3. In geen geval aanvaardt Buyten aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.
9.4. Na de datum waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd, aanvaardt Buyten -met uitzondering van het in het vorige hoofdstuk gestelde over verborgen gebreken- geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen aan het werk.
9.5. Opdrachtgever is gehouden Buyten schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Buyten instellen ter zake van schade ontstaan door of met het geleverde.
9.6. Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.
9.7. Door het geven van een opdracht tot fabricage/montage, reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Buyten in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de fabricage/montage, reproductie of vermenigvuldiging voortvloeiende.
9.8. Adviezen worden door Buyten naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
9.9. Bij het ontbreken van voldoende of afgesloten opslagruimte als bedoeld in Art. 4.6 is opdrachtgever aansprakelijk voor ontvreemding of beschadiging van het opgeslagen materiaal en voor eventuele schade ontstaan door of met het opgeslagen materiaal en kan opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor ontvreemding of beschadiging van materiaal van Buyten.
9.10. Indien opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Buyten zijn normale werkzaamheden doorgang doet vinden, is Buyten niet aansprakelijk voor enigerlei daardoor ontstane schade of gevolgschade.
9.11. Indien door opdrachtgever of door namens hem hiertoe aangestelde derden aan personeel van Buyten opdrachten tot het verrichten van meerwerk of van van de opdracht afwijkende werkzaamheden worden verstrekt, zonder hierover tevoren met Buyten overleg te plegen, wordt door Buyten geen enkele aansprakelijkheid gedragen voor de wijze van uitvoering, noch voor de gevlogen daarvan.
9.12. Nadat werktekeningen door of namens opdrachtgever voor akkoord zijn getekend, aanvaardt Buyten geen enkele aansprakelijkheid meer voor afwijkingen van de werktekeningen ten opzichte van het oorspronkelijk bestek; evenmin aanvaardt Buyten in dat geval aansprakelijkheid voor verschillen in maatvoering ten gevolge van afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke bestek door opdrachtgever of door hem aangestelde derden.
9.13. Indien door of namens opdrachtgever of voor hem werkende derden aan personeel van Buyten opdracht wordt gegeven of assistentie wordt gevraagd voor het uitvoeren van werkzaamheden die niet uitdrukkelijk tevoren schriftelijk zijn overeengekomen, aanvaardt Buyten geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze van uitvoering, noch voor de gevolgen daarvan.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
10.1. De eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Buyten gesloten overeenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Buyten verrichte of te verrichten diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).
10.2. Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Buyten voor zoveel als mogelijk is tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien deze goederen zijn verwerkt of bewerkt, dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Buyten zouden worden onttrokken.
10.3. Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Buyten de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Buyten zal cederen. Opdrachtgever verleent Buyten reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
10.4. Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.
10.5. Buyten is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Buyten niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.000, voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

11. EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT
11.1. Buyten behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.
11.2. Opdrachtgever verplicht zich de geleverde offertes, ontwerpen, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen.
11.3. Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Buyten afkomstige of door Buyten gebruikte offertes, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Buyten, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Buyten voorbehouden.
11.4. Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Buyten te herhalen, ook niet wanneer het slechts een deel van het ontwerp van Buyten betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Buyten. Buyten kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.
11.5. Buyten heeft -tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen- het recht haar ontwerp of gedeelten van haar ontwerp bij herhaling uit te doen voeren.
11.6. Buyten heeft het recht van een naar haar ontwerp verwezenlijkt project foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken, doch zij behoeft toestemming van opdrachtgever voor het openbaar maken van foto’s of andere afbeeldingen die het inwendige van een bouwproject tonen na ingebruikname.

12. BETALING
12.1. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Buyten daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Buyten is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
12.2. Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro.
12.3. Indien in een langere kredietgeving dan dertig dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
12.4. Indien op de factuur een kredietbeperkingstoeslag is vermeld ten bedrage van een percentage van het factuurbedrag, is opdrachtgever uitsluitend en alleen bij betaling binnen dertig dagen na factuurdatum gerechtigd deze toeslag in mindering te brengen.
12.5. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Buyten moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 150, .
12.6. Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Buyten doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Buyten zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Buyten cederen. Opdrachtgever verleent Buyten reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
12.7. Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Buyten het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Buyten te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Buyten aanleiding ziet zulks te verlangen.

13. GESCHILLEN
13.1. Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
13.2. Op alle overeenkomsten en transacties van Buyten is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
13.3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

14. SLOTBEPALINGEN
14.1. Voor zover niet strijdig met deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing de Metaalunievoorwaarden (voorheen SMECOMA) zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam d.d. 1 januari 2001, dewelke met deze voorwaarden een onverbrekelijk deel vormen, als waren zij letterlijk hierin opgenomen.
14.2. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Buyten.

Afdrukken