Brugse Steenweg 81

8000 Brugge

BE 0834082610

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Toepassing: deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die online tot stand gekomen is tussen Chez Vero en de klant. Door bij Chez Vero een bestelling te plaatsen ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Chez Vero. Chez Vero heeft ten alle tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

2. Offertes en aanvaarding van de bestelling: de informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Bestellingen worden, in afwachting van de betaling, 10 dagen voorbehouden. Gebeurt de betaling na die termijn, dan kan het mogelijk zijn dat bepaalde delen van de bestelling niet meer voor handen zijn.

3. Levering: levering van de goederen vindt plaats na de ontvangst van het verschuldigde bedrag op het vermelde rekeningnummer, dat u na de bestellingsmail apart wordt toegezonden. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

4. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Alle goederen worden voor verzending zorgvuldig verpakt. Vermiljoen is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging of verlies tijdens de verzending.

5. Verzakingsrecht: De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. De consument stuurt dan de goederen in originele verpakking op eigen risico en kosten terug.

6. Overmacht: wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken.

7. Prijzen: alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (€). Alle prijzen zijn inclusief 21%, maar exclusief verzendkosten. De verzendkosten binnen België worden berekend volgens de tarieven Bpost, de tarieven naar het buitenland worden per bestelling berekend. Chez Vero tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.

8. Persoonsgegevens: door een bestelling te plaatsen staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen. Chez Vero zal de gegevens niet overmaken aan derden.

9. Toepasselijk recht: op alle overeenkomsten tussen Chez Vero en de koper is het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).