* Afhalen  & Cash betalen mogelijk    * 14 dagen retourrecht    * Bpost verzending of afhaalpunt  *1/2 werkdagen levertijd  *Veilig betalen

Algemene voorwaarden

1. ONDERNEMINGSGEGEVENS

E's Fashion Closet  / émail : esfashioncloset@telenet.be  / webshop : www.esfashioncloset.be 


2. ALGEMENE BEPALINGEN 

E's Fashion Closet is een elektronische webwinkel ,  "E's Fashion Closet" biedt haar klanten de mogelijkheid om kledij (nieuw en tweedehands voor heren, dames en kinderen) online aan te kopen. Alsook is er assortiment van accessoires , handtassen, schoenen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle artikelen uit het webshopassortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij E's Fashion Closet. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Indien de klant niet akkoord is met deze Voorwaarden, dan is het aangeraden geen aankopen te doen op www.esfashioncloset.be . Bij het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met deze voorwaarden.

3. PRIJS
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4. AANBOD
Elk aanbod staat open voor klanten die woonachtig zijn in België en Nederland. Klanten uit andere landen dienen eerst een mail te sturen naar 
esfashioncloset@telenet.be  , hun aanvraag wordt dan elk apart bekeken en behandeld.
De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de webwinkel en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 13).
E's Fashion Closet is wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. E's Fashion Closet is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door E's Fashion Closet.
E's Fashion Closet is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

5. ONLINE AANKOPEN
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het E's Fashion Closet assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van E's Fashion Closet. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
•via kredietkaart /•via bankkaart / •via overschrijving / Cash bij thuisafhaling

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van E's Fashion Closet.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van E's Fashion Closet te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

7. SANCTIES VOOR NIET-BETALING
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover E's Fashion Closet beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 5% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt E's Fashion Closet zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

8. KLACHTEN
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk schriftelijk worden gemeld, anders vervalt elk recht op compensatie.

9. GARANTIE
a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis, op een ander adres of in een afhaalpunt zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de E's Fashion Closet klantendienst waarna de klant het artikel terug dient te bezorgen aan E's Fashion Closet. De kosten van verzending zijn voor de klant . De klant is verantwoordelijk voor schade , verlies en/of diefstal van het artikel zolang E's Fashion Closet het artikel niet ontvangen heeft.De klant heeft een bewijs van verzending van het retour artikel
Elk gebrek dient binnen 14 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
De garantie is niet overdraagbaar.

10. HERROEPINGSRECHT
De consument heeft het recht aan E's Fashion Closet mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met E's Fashion Closet klantendienst en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen terugsturen aan E's Fashion Closet.
Goederen worden – op kosten van de consument - teruggezonden per verzekerde verzending via B post . de klant heeft een bewijs van verzending.De kostprijs voor het terugsturen van een pakket bepaalt B post naar gelang het gewicht.Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Het teruggestuurde artikel moet ook nog voorzien zijn van het gepersonaliseerde label die er NIET afgeknipt is. Van zodra wij de artikelen in voorvermelde staat terug hebben ontvangen, storten wij het bedrag (zonder kosten van verzending en andere bijhorende betaalkosten)  van de teruggestuurde artikelen terug.

Zullen in geen geval worden teruggenomen :•gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen•artikelen waarvan het etiket is verwijderd•artikelen die geuren bevatten van parfums of ander.•artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt•artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

11. PRIVACY
E's Fashion Closet verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die je middels je bestelling afsluit, en om je vrijblijvend informatie van ons toe te sturen. Wil je ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook je e-mailadres door.
Wij behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Je kan je gegevens die wij in de klantenlijst van E's Fashion Closet bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen, en je kan weigeren dat E's Fashion Closet je gegevens gebruikt om jou informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op
info@esfashioncloset.be
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, E's Fashion Closet heeft dus geen toegang tot je paswoord.
E's Fashion Closet respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Via je persoonlijk account  heb je toegang tot al jouw beschikbare gegevens op E's Fashion Closet, en je kan die ten allen tijde consulteren, wijzigen of verwijderen.
E's Fashion Closet maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien je computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat je problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen zodat wij je bestelling alsnog kunnen invoeren.
E's Fashion Closet houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien je vragen hebt over deze privacy statement, kan je ons contacteren via mail op
esfashioncloset@telenet.be

12. AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING
Indien om het even welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door E's Fashion Closet om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

13. E's Fashion Closet KLANTENDIENST
E's Fashion Closet klantendienst is bereikbaar via e-mail op
esfashioncloset@telenet.be of per post op het volgende adres: E's Fashion Closet , Els Herie , voortstraat 34D , 2890 oppuurs , Belgie / 0474/08.42.50

14. WIJZIGING VOORWAARDEN
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van E's Fashion Closet. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
E's Fashion Closet kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.
15. BEWIJS
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen


16. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Mechelen bevoegd.

17. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
De volledige E's Fashion Closet website inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is onze eigendom of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van E's Fashion Closet gebruikt worden.

18. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website.

Afdrukken