HomeMLB-website'sGastenboekContactMijn accountVoorwaarden

De webshop van ON4MLB

Voorwaarden

ART.1 – Toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden
  
Op deze site wordt de verkoper beschouwd als zijnde Amateur Radio Club MLB, de UBA sectie Midden-Limburg.
De koper, die een bestelling bij de verkoper plaatst, aanvaardt deze Algemene Verkoopvoorwaarden onvoorwaardelijk en volledig.

ART.2 – Bestellingen

Bestellingen die worden geplaatst, zijn pas definitief en bindend wanneer het totaal bedrag op de bankrekening van de verkoper is toegekomen.
De verkoper behoudt het recht om kenmerken van produkten, evenals prijzen, te wijzigen.
Elke wijziging van de bestelling betekent automatisch dat de aanvankelijk bepaalde leveringstijden met een redelijke termijn worden verlengd. Bij laattijdige betaling zal de leveringsplanning in verhouding worden verlaat.
Elke wijziging of annulatie van de bestelling op verzoek van de koper is onderworpen aan de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door de verkoper.
Elk dergelijk verzoek door de koper zal slechts in aanmerking worden genomen als het de verkoper niet later dan zeven (7) dagen na de betaling bereikt en als de goederen niet aangepast zijn.
Een volledige of gedeeltelijke annulatie van bestellingen door de koper zal schade veroorzaken voor de verkoper. De koper zal deze schade vergoeden met een minimum van 25 procent van het totaal bedrag.

ART.3 – De prijs

Tenzij door de verkoper schriftelijk anders vermeld, is de prijs zoals vermeldt op deze site, inclusief alle kosten.
Behoudens anders schriftelijk door de verkoper vermeld, zullen de betalingen netto gebeuren, zonder korting, op uiterlijk zeven (7) dagen na het plaatsen van de bestelling.
Het verzuim om het totaal bedrag aan de verkoper over te maken, zal als een fundamentele inbreuk door de koper worden beschouwd en geeft de verkoper het recht om elke verdere levering op te schorten of onmiddellijk te beëindigen.

ART.4 – Levering

De levering van de bestelling(en) zal telkens plaatsvinden op een clubavond van de verkoper. De leveringen zullen gebeuren afhankelijk van de beschikbaarheid bij de verkoper.
De verkoper zal een laattijdige levering niet kunnen inroepen als rechtvaardiging om de verkoop te annuleren, de goederen te weigeren of schadevergoeding te eisen.
Indien de koper na formele kennisgeving de goederen niet in ontvangst neemt, is de verkoper gerechtigd om, naast ander wettelijk verhaal, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, ofwel haar gedwongen uitvoering te eisen.
In het geval van meerdere leveringen, zal het gehele of gedeeltelijke verzuim om een of meer gedeeltelijke leveringen uit te voeren geen weerslag hebben op andere leveringen.

ART.5 – Klachten

De verkoper garandeert dat de kwaliteit van de produkten uitsluitend consistent is met de door de verkoper verstrekte technische specificaties, met uitsluiting van elke andere garantie en/of aansprakelijkheid.
Aangekochte produkten worden niet teruggenomen en geruild. Het spreekt voor zich dat desgevallend door de koper geen geld kan teruggevraagd worden aan de verkoper.

ART.6 – Behoud van eigendom

De verkoper behoudt de eigendom van de goederen tot het totaal bedrag volledig is betaald. Het risico van de goederen gaat echter bij de levering over op de koper.

ART.7 – Overmacht

De volgende zaken worden beschouwd als gevallen van overmacht die aanleiding geven tot de annulatie of opschorting van de verplichtingen van de verkoper, zonder enig recht op verhaal door de koper: ongevallen die de fabricage of de opslag van de producten beïnvloeden, volledige of gedeeltelijke onderbreking van de bevoorrading met grondstoffen of energie, meer bepaald verzuim door transporteurs, brand, overstroming, machinebreuk, volledig of gedeeltelijke stakingen, administratieve beslissingen, daden van derde partijen, oorlog en alle externe voorvallen die de uitvoering van de verplichtingen van de verkoper kunnen vertragen of verhinderen of die de uitvoering economisch buitensporig maken.

ART.8 – Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

Geschillen tussen de koper en de verkoper met betrekking tot of in verband met de verkoop van goederen door de verkoper en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden geregeld door de daartoe bevoegde rechtbank.
De betrekkingen tussen de koper en de verkoper worden uitsluitend geregeld door de Belgische wet. De eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de toepasbaarheid van de andere bepalingen.

Home MLB-website's Gastenboek Contact Mijn account Voorwaarden

Algemene voorwaarden - Privacyverklaring
Webshop software: EasyWebshop.be