Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden :
1. Toepassingsgebied
a. Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden waarvan de medecontractant erkent kennis te hebben er ermee akkoord te gaan. De voorwaarden hebben absolute voorrang op de eventuele eigen voorwaarden van de medecontractant die voor niet geschreven zullen gehouden worden.
2. Bestellingen
a. Overeenkomsten afgesloten door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na onze goedkeuring.
b. Wanneer de medecontractant binnen de 3 dagen na bestelling geen geschreven annulatie ontvangt is de bestelling als aanvaard te beschouwen.
c. Alle verstrekte prijzen, brochures en andere productgegevens zijn louter informatief en benaderend. Zij binden PCS niet en waarborgen geen eigenschappen.
3. Leveringstermijnen
a. De leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven. Vertragingen wettigen geenszins de annulatie van de bestelling, het verbreken van het contract, een prijsvermindering of enige eis tot schadevergoeding.
b. In geval van bedrijfsstoornissen, stakingen, overheidsmaatregelen, toeval en.of andere overmachtsituaties is PCS ontslagen van haar leveringsplicht of uitvoering van de overeenkomst. Onder bedrijfsstoornissen wordt tevens begrepen het in gebreke blijven van de leveranciers van PCS, om welke reden dan ook. PCS heeft in dit geval de keuze tussen verbreking van de overeenkomst zonder schadevergoeding en de verlenging van de leveringstermijnen voor de duur van de onderbreking. De keuze zal betekend worden bij fax of gewone brief.
c. PCS zal tevens gerechtigd zijn deelleveringen uit te voeren.
4. Verzending
a. De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op last en risico van de koper, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht ook. Voor elke bestelling, geleverd door tussenkomst van PCS, aanvaardt de klant de door PCS gekozen koerierdienst zonder dat dit enige risico-overdracht meebrengt. De klant zal in dit geval voor leveringen een forfaitaire tussenkomst in de transportkosten betalen. De op dat ogenblik van toepassing zijnde transporttarieven worden op eerste verzoek door PCS meegedeeld. Spoedbestellingen zijn echter volledig op kosten van de koper.
b. Bestellingen blijven 5 dagen ter beschikking. Bij niet-afhaling binnen deze termijn worden de goederen terug in stock opgenomen.
c. Verkeerde leveringen en de DOA-producten moeten binnen de 8 dagen naar PCS worden teruggestuurd.
d. Retour van verkeerdelijk bestelde goederen dient op kosten van de klant onmiddellijk te gebeuren, dit in de originele verpakking. Indien de goederen in goede staat terug worden ontvangen door PCS, zal de prijs ervan verrekend worden.
e. Elke buitenlandse koper dient vooraf zijn BTW-nummer bekend te maken zodat deze door de BTW-administratie kan getoetst worden. Voor goederen die over de Belgische grens worden vervoerd, is artikel 18 BTW-Wetboek van toepassing; de uitvoer dient bewezen worden door alle middelen van gemeen recht. Indien achteraf blijkt dat deze voor uitvoer bestemde goederen herverkocht worden in België, is de koper uitsluitend verantwoordelijk tegenover de BTW-administratie. Hij zal desgevallend PCS volledig dienen te vrijwaren in geval deze daarvoor door de administratie wordt aangesproken.
5. Prijzen
a. De prijzen zijn nettoprijzen voor verpakt materiaal in onze magazijnen. Zij zijn exclusief BTW en dienen enkel als aanwijzing.
b. De aangeduide prijzen zijn deze geldend op datum van bestelling en gebaseerd op de wisselkoersen van die dag. Indien tussen de besteldatum en de leveringsdatum een prijsverhoging mocht tussenkomen als gevolg van koerswijzigingen, kostprijsfactoren of wijzigingen van taksen of belastingen, zal PCS gerechtigd zijn zonder voorafgaande berichtgeving deze aan de klant door te rekenen zonder dat laatstgenoemde daardoor de ontbinding van de verkoop kan vorderen. Elke andere prijsverhoging, buiten de wil van PCS om, kan steeds worden doorgerekend. Indien de verhoging méér dan 5% bedraagt kan de koper vóór levering afzien van de koop, mits betaling van een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 20% van de contractprijs.
6. Betalingen
a. De facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto, kontant en zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Wissels of cheques brengen geen schuldvernieuwing mee en doen op geen enkele wijze afbreuk aan de toepasselijkheid van huidige voorwaarden.
b. Bij verzending onder rembours zullen de goederen bij niet betaling niet worden afgeleverd.
c. Iedere op de vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opleveren van 12% en tevens verhoogd worden met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 10% met een minimum van €70 en een maximum van € 1.250.
d. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
e. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun incassering. Eventuele kosten van wisselprotest zullen volledig worden doorgerekend aan de klant; bij ontvangst van ongedekte cheques wordt een administratieve kost van €12,5 per cheque aangerekend en zullen navolgende leveringen enkel worden uitgevoerd tegen betaling in liquide middelen.
f. Elke wanbetaling zal bovendien de opschorting van verdere leveringen of de uitvoering van garantieverplichtingen rechtvaardigen.
g. In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk bedongen dat de verkochte goederen eigendom blijven van PCS totdat volledige betaling is tussengekomen. Tot zolang ook behoudt PCS zich het recht voor te allen tijde de goederen terug te halen, dit op kosten van de koper.
7. Klachten
a. De koper is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst van de koerierdienst onmiddellijk te controleren op zichtbare beschadigingen en.of schade aan de collis. Deze beschadigingen dienen, op straffe van verval, vermeld te worden op de leveringsbon, de factuur en.of het vervoerdocument. De koper zal tevens bij ontvangst dienen na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenstemt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten op dat gebied dienen nog op de dag van de levering gemeld aan PCS per mail of telefonisch en binnen de 2 werkdagen te worden bevestigd per aangetekende brief. De voortverkoop van de goederen door de koper doet de eventuele aansprakelijkheid van PCS teniet voor wat betreft deze zichtbare gebreken en.of dito beschadigingen.
b. Alle overige klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze voldoende gemotiveerd en aangetekend ter kennis worden gebracht van PCS binnen de 8 dagen na levering.
c. Geen terugzending van goederen wordt aanvaard zonder voorafgaandelijk toestemming van PCS. De terugzending moet steeds franco geschieden en gebeuren binnen de 8 dagen na levering.
8. Waarborg
a. Onze waarborg is strikt beperkt tot het herstellen of vervangen van het defect verklaarde onderdelen, met uitsluiting van elke eis tot schadevergoeding. De waarborg omvat geen vervoer- of verzendingskosten, noch reis- of verplaatsingskosten.
b. De door ons verleende waarborg is strikt beperkt tot de garantiemodaliteiten van onze leveranciers, waarvan de koper erkent kennis te hebben. De normale waarborgperiode voor constructiefouten, gebrekkige werking of materiaalgebreken bedraagt twaalf maanden na levering. Herstelling of vervanging geeft geen aanleiding tot verlenging van de waarborgperiode.
c. Bij vaststelling van een defect dient de koper de goederen terug te bezorgen in de originele verpakking, minstens in een deugdelijke en schokvrije verpakking.
d. De door ons vervangen onderdelen blijven onze eigendom. Onze waarborg kan in geen geval gelden voor breuk, beschadiging, ongeval enz ... voortvloeien uit een overdreven of abnormaal gebruik, uit nalatigheid, verkeerd onderhoud, vergetelheid of ondeskundigheid van degenen die gebruik maken van het materiaal.
e. De waarborg geldt evenmin voor onderdelen met snelle slijtage wegens hun aard of normale gebruik.
f. Onze garantie vervalt indien de goederen tijdens de garantieperiode aan derden worden toevertrouwd ter controle of herstelling, of indien de door ons geleverde onderdelen vervangen werden door onderdelen die niet van onze firma afkomstig zijn.
g. Onze garantie vervalt eveneens in geval van overdracht van het desbetreffende materiaal.
h. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de schade die het gevolg is van fouten in de software; de daaraan verbonden herstel- of vervangingskosten zullen door PCS in rekening gebracht worden.
i. De klant mag in geen geval enige wijziging, hoe gering ook, aanbrengen aan het geleverde materiaal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. De garantiebepalingen zijn slechts van toepassing als de klant zijn verbintenissen in verband met de betaling heeft nageleefd.
j. Wanneer door PCS geen defecten worden vastgesteld, worden de kosten van de tests steeds aan de koper aangerekend, zelfs indien deze tests tijdens de normale garantieperiode worden uitgevoerd. De facturatie ervan zal gebeuren in overeenstemming met de op dat ogenblik gangbare tarieven.
k. De koper dient in te staan voor het kopiëren en bewaren van de belangrijkste informatie dat een voor herstelling binnengebracht onderdeel kan bevatten, gezien deze informatie gedurende de herstelling kan verloren gaan. In geen geval kan PCS verantwoordelijk gesteld worden over eventueel verlies van deze informatie.
9. Ontbinding.verbreking van de overeenkomst
a. Indien de koper zijn verbintenissen niet nakomt door bijvoorbeeld het niet afhalen van de goederen binnen de 5 dagen, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden door middel van een aangetekende brief door PCS. In dit geval is de koper, naast terugbetaling van de door PCS gemaakte kosten, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de koopprijs.
b. De overeenkomst zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden beschouwd worden bij faillissement of kennelijk onvermogen van de koper, in welk geval het door PCS gemaakte eigendomsvoorbehoud eveneens van toepassing blijft.
c. Bij annulatie van de overeenkomst door de koper zal deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 20% van de koopprijs.
10. Bevoegdheid rechtbank
a. Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht.
b. Elke discussie met betrekking tot deze overeenkomst bestelling of factuur zal behoren tot de Rechtbank van Koophandel te IEPER.

Afdrukken