Webshop » Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Van elke koper wordt verwacht dat hij bij het plaatsen van een bestelling de verkoopsvoorwaarden die hierna worden uiteengezet, kent en aanvaardt.

 

Aanvaarding

De verkoper van Work-It-Easy moet na de verbintenis de goederen leveren aan de koper. De koper moet op zijn beurt de goederen betalen. De verbintenis wordt afgesloten door het invullen van een ondertekende bestelbon door de koper.

 

Levering

Wij zullen al het mogelijke doen om de bestelde goederen zo snel mogelijk te leveren. Omstandigheden zoals staking, brand, overstroming en soortgelijke worden beschouwd als overmacht indien ze er oorzaak toe zijn dat de levering vertraagd of onmogelijk wordt. Wij zijn niet verplicht het niet te voorziene karakter en de overmacht van de omstandigheid en de daarmee gepaard gaande onuitvoerbaarheid van het contract aan te tonen. Indien de omstandigheden de uitvoering van de bestelling in het gedrang zouden kunnen brengen, behouden wij het recht de verkoop ongedaan te maken, zonder enige verbintenis van onzentwege.

 

Betaling

Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop betaald is. Al onze facturen zijn betaalbaar 10 dagen na factuurdatum aan Work-It-Easy. Wij houden ons het recht voor de goederen te factureren naargelang ze geleverd werden, zelfs indien dat gedeeltelijk gebeurde. Alle bankkosten en transferkosten zijn ten laste van de aankoper. Hij dient hiermee rekening te houden met zijn betalingen.

Betalingen dienen te gebeuren in euro.

 

Terugname van goederen

Onze artikelen worden in geen enkel geval teruggenomen. Uitzonderingen op deze regel zijn artikelen die een duidelijke fabricagefout vertonen en dit enkel mits formeel voorafgaand akkoord.

 

Garantie

Op elke fabrieksfout is een normale garantie (6 maanden) van toepassing.

 

Klachten

Om in ontvangst genomen te worden moet elke klacht ons worden toegestuurd per aangetekend schrijven, binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen, zoniet wordt de koper geacht de levering te aanvaarden. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich in elk geval tot de vervanging van de defecte onderdelen, op voorwaarde dat onze verantwoordelijkheid kan worden aangetoond.

 

Geschillen

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zijn wij gemachtigd alle leveringen op te schorten en, indien wij dit wensen, alle overeenkomsten met de koper die niet of te laat betaalt, van rechtswege te verbreken. Het eventuele voorschot blijft onze eigendom zonder dat wij enige andere formaliteit moeten vervullen dan de koper per aangetekend schrijven te verwittigen van deze schikking. Bij uitdrukkelijke afspraak en behalve na tijdig aangevaagd–en door ons toegekend uitstel, zal niet-betaling van een factuur op de vervaldag leiden tot de volgende maatregelen:

- de onmiddellijke invorderbaarheid van alle nog verschuldigde bedragen;

- betaling van een schadevergoeding ten bedrage van 15% van de resterende verschuldigde sommen;

- betaling van een intrest van 1% per maand op de nog verschuldigde bedragen zonder dat een aanmaning vereist is. Bij geschil is enkel de Rechtbank.


    Loading...